زمانیکه اشخاص برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می گیرند، معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

بیمه سازمان‌ها

1- فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر مانده بدهکار با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز می شود. 2- بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. 3- فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده (غرامت فوت) صادر می‌شود . 4- دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.

بیمه سازمان‌ها

1- درخواست بیمه گزار 2- صورت وضعیت مانده بدهی وام 3- گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت 4- رونوشت خلاصه فوت 5- استعلام صورت وضعیت وام از اداره صدور در قراردادهای گروهی و همچنین اخذ اصل پرونده بیمه نامه در موارد انفرادی 6- فتوکپی شناسنامه متوفی

بیمه سازمان‌ها

مدارک مورد نیاز
1- درخواست بیمه گزار 2- صورت وضعیت مانده بدهی وام 3- گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت 4- رونوشت خلاصه فوت 5- استعلام صورت وضعیت وام از اداره صدور در قراردادهای گروهی و همچنین اخذ اصل پرونده بیمه نامه در موارد انفرادی 6- فتوکپی شناسنامه متوفی

بیمه سازمان‌ها

مانده بدهی حین فوت= تعداد کل اقساط / تعداد اقساط باقیمانده× اصل دوم
در برخی از قراردادهای بیمه عمر مانده بدهکار مانده بدهی حین الفوت تعهد می‌گردد، که از فرمول فوق استفاده نمی‌شود و تابع شرایط مندرج در قرارداد است.