زمانیکه اشخاص برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می گیرند، معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

بیمه سازمان‌ها

درخواست بیمه گزار
صورت وضعیت مانده بدهی وام
گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت
رونوشت خلاصه فوت
استعلام صورت وضعیت وام از اداره صدور در قراردادهای گروهی و همچنین اخذ اصل پرونده بیمه نامه در موارد انفرادی
فتوکپی شناسنامه متوفی

بیمه سازمان‌ها

تکمیل فرم اعلام هزینه بیمه نامه مسافرتهای خارج از کشور
اصل صورتحسابهای بیمارستانی
استعلام نرخ ارز از امور ارزی
استعلام از مدیریت اتکایی در خصوص عدم پرداخت هزینه شرکت آکسا

بیمه سازمان‌ها

شرح فرآیند: فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت مدارک فوت بیمه‌شده فرآیند پرداخت خسارت عمر مانده بدهکار با مراجعه نماینده بیمه‌گزار به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز شده و به شرح زیر است: مراجعه کننده فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. پیوست های فرم عبارتند از: آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا) گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی) رونوشت خلاصه فوت کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید. (مواردی که باید کنترل شود: فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" باید در دبیرخانه اداره بیمه ثبت شده باشد. تاریخ نامه باید حداکثر 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد در صورت رخ‌دادن قتل، رای نهایی دادگاه و یا تایید دادگاه مبنی بر عدم دخالت اولیای دم در قتل می‌بایست ضمیمه باشد. مدارک تحویل شده بدون خط خوردگی باشند.) دفتر اعلام خسارت بررسی می‌شود: اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گر رسانده و پرونده بسته می‌شود. اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4. فرم "اعلام خسارت گروهی" وارد شده در دفتر اعلام خسارت ثبت می‌گردد. در این دفتر اطلاعات زیر ثبت می‌گردد: تاریخ تشکیل پرونده شماره پرونده خسارت (هر سال از یک آغاز می‌شود.) شماره بیمه‌نامه بیمه‌گزار نام و نام خانوادگی بیمه‌شده نوع بیمه نوع خسارت تاریخ حادثه اگر پرونده بدون تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ نامه کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) شماره قرارداد در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود. اگر پرونده با تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ نامه بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل و مهر و امضا می‌گردد. بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود. کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود. در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود. در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار) اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5. اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود. در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود. در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5. شماره قرارداد در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید. قسمت‌های تکمیل شده در این اداره عبارتند از: شماره قرارداد تاریخ شروع قرارداد تاریخ انقضای قرارداد تایید چک دریافت شده از بیمه‌گزار چگونگی وصول حق بیمه از بیمه‌گزار آخرین تاریخ وصول حق بیمه بیمه‌شده شماره ردیف بیمه‌شده کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره می‌رساند: فرم "حواله پرداخت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده صادر می‌شود. نگهداری در پرونده پرداخت خسارت بیمه‌شده به همراه مدارک هزینه‌های صورت گرفته ارسال به حسابداری تحویل به بیمه‌شده) شماره حواله پرداخت در دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر کارکنان دولت ثبت می‌گردد. حواله پرداخت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود. نماینده قانونی بیمه‌شده نسخه سوم حواله پرداخت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت امضا می‌نماید. دو برگ حواله پرداخت به نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به حسابداری چک خود را دریافت نماید. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد: اداره کل حسابداری و آمار: گزارش حواله‌های صادر شده به پیوست رونوشت حواله‌ها

بیمه سازمان‌ها

مانده بدهی حین فوت= تعداد کل اقساط / تعداد اقساط باقیمانده× اصل دوم در برخی از قراردادهای بیمه عمر مانده بدهکار مانده بدهی حین الفوت تعهد می‌گردد، که از فرمول فوق استفاده نمی‌شود و تابع شرایط مندرج در قرارداد است.