این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست .

بیمه سازمان‌ها

1- فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر زمانی با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز می شود. 2- بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. 3- فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده (غرامت فوت) صادر می‌شود . 4- دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.

بیمه سازمان‌ها

1- درخواست کتبی بیمه گزار(سازمان طرف قرارداد) مبنی بر تادیه خسارت2- خلاصه رونوشت وفات(اصل یا برابر اصل توسط مرجع صادر کننده)3- گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت 4- اگر سرمایه مضربی از آخرین حقوق بیمه شده باشد، آخرین حکم کارگزینی بیمه شده یا گواهی تعیین آخرین حقوق توسط بیمه گزار که طبق تائید واحد صدور میبایستی ملاک دریافت حق بیمه قرار گرفته شده باشد .

بیمه سازمان‌ها

مدارک مورد نیاز
1- درخواست کتبی بیمه گزار(سازمان طرف قرارداد) مبنی بر تادیه خسارت2- خلاصه رونوشت وفات(اصل یا برابر اصل توسط مرجع صادر کننده)3- گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت 4- اگر سرمایه مضربی از آخرین حقوق بیمه شده باشد، آخرین حکم کارگزینی بیمه شده یا گواهی تعیین آخرین حقوق توسط بیمه گزار که طبق تائید واحد صدور میبایستی ملاک دریافت حق بیمه قرار گرفته شده باشد .