این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست .

بیمه سازمان‌ها

1- دریافت فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت 2- صدور حواله پرداخت خسارت بیمه‌گذار و تحویل آن به استفاده‌کنندگان بیمه

بیمه سازمان‌ها

تقاضای وراث قانونی یا استفاده کننده سرمایه مبنی بر سرمایه بیمه نامه
اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره
اصل فیش پرداخت حق بیمه
خلاصه رونوشت وفات
نظریه پزشک قانونی یا مراجع درمانی در ارتباط با علت فوت شده در هر زمان و به هر علت(غیر از خودکشی در سه سال اول قرارداد) فوت نماید، سرمایه مندرج در بیمه نامه را به اضافه سرمایه‌ای که از محل مشارکت در مقاطع تأمین شده است به استفاده کننده بپردازد.

بیمه سازمان‌ها

شرح فرآیند: فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت فرم اعلام خسارت گروهی مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده مدارک هزینه نماینده قانونی بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. پیوست های فرم عبارتند از: آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا) گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی) رونوشت خلاصه فوت 2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و "فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید. مواردی که باید کنترل شود: "اعلام خسارت گروهی" باید در دبیرخانه اداره بیمه ثبت شده باشد. تاریخ اعلام خسارت باید حداکثر 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد. در صورت رخ‌دادن قتل، رای نهایی دادگاه و یا تایید دادگاه مبنی بر عدم دخالت اولیای دم در قتل می‌بایست ضمیمه باشد. مدارک تحویل شده بدون خط خوردگی باشند. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت دفتر اعلام خسارت را بررسی می‌کند: اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده و پرونده بسته می‌شود. اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4. فرم "اعلام خسارت گروهی" تکمیل شده در "دفتر اعلام خسارت" ثبت می‌گردد. اگر اعلام خسارت بدون تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ اعلام خسارت کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) شماره قرارداد توسط اداره خسارت بیمه‌های عمر و کارکنان در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود. اگر اعلام خسارت با تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ اعلام خسارت بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) "فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل و مهر و امضا می‌گردد. بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود. اطلاعات زیر در این فرم اضافه شده و به پیوست پرونده مربوطه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود: میانگین حق بیمه دریافتی در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار تاریخ آخرین حق بیمه دریافتی مبلغ آخرین حق بیمه دریافتی میانگین تعداد بیمه‌شدگان در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود. در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود. در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار) اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5. اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود. در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود. در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5. شماره قرارداد توسط اداره خسارت بیمه‌های عمر و کارکنان در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت می‌رساند: "فرم حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده صادر می‌شود. شماره حواله پرداخت خسارت در دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر و کارکنان دولت ثبت می‌گردد. حواله پرداخت خسارت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود. نماینده قانونی بیمه‌شده نسخه سوم حواله پرداخت خسارت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت خسارت، امضا می‌نماید. دو برگ حواله پرداخت خسارت به نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید. گزارش‌های زیر به صورت ماهانه تهیه شده و برای اداره‌های مربوطه ارسال می‌شوند: اداره کل حسابداری و آمار: گزارش مبالغ پرداختی به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده اداره کل آمار و اتکایی: گزارش مبالغ پرداختی به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش مبالغ پرداختی به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده