بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد .

بیمه سازمان‌ها

در صورتی که بیمه‌شده در خارج از کشور اقدام به اعلام خسارت نماید. بیمه‌شده به دفاتر آکسا و مفری مراجعه کرده و پس از اعلام خسارت، مبلغ تایید شده آن را دریافت می‌نماید. در صورتی که بیمه‌شده بعد از بازگشت به ایران اقدام به اعلام خسارت نماید. بیمه‌شده به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های درمان مراجعه نموده و نامه اعلام خسارت (شامل شرح ماوقع) را تحویل می دهد.

بیمه سازمان‌ها

تکمیل فرم اعلام هزینه بیمه نامه مسافرتهای خارج از کشور
اصل صورتحسابهای بیمارستانی
استعلام نرخ ارز از امور ارزی
استعلام از مدیریت اتکایی در خصوص عدم پرداخت هزینه شرکت آکسا

بیمه سازمان‌ها

در صورتی که خسارت پزشکی رخ داده باشد:
1- اصل پاسپورت 2- اصل بیمه‌نامه 3- اصل مدارک پزشکی
در صورتی که خسارت به چمدان مسافر وارد شده باشد:
1- اصل نامه هواپیمایی 2- بلیط هواپیما 3- فاکتور خرید مایحتاج اولیه و لباس
در صورتی که بیمه‌شده در خارج از کشور اقدام به اعلام خسارت نماید: بیمه‌شده به دفاتر آکسا و مفری مراجعه کرده و پس از اعلام خسارت، مبلغ تایید شده آن را دریافت می‌نماید. لیست خسارت‌های پرداخت شده به‌همراه صورتحساب هزینه‌های قابل پرداخت بیمه‌ایران، به‌صورت سه ماهه از آکسا و مفری برای اداره خسارت بیمه‌نامه‌های درمان ارسال می‌شود. لیست دریافتی توسط کارشناس اداره خسارت بررسی شده و سهم بیمه‌ایران تایید می‌گردد. کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های درمان سند تایید صورتحساب را برای آکسا و مفری ارسال می‌نماید. سند تایید شده صورتحساب به پیوست دستور پرداخت تهیه شده، برای اداره حسابداری ارسال می‌شود. سند تایید شده با ذکر سهم بیمه مرکزی برای بیمه مرکزی ارسال می‌شود. در صورتی که بیمه‌شده بعد از بازگشت به ایران اقدام به اعلام خسارت نماید: بیمه‌شده به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های درمان مراجعه نموده و نامه اعلام خسارت (شامل شرح ماوقع) را به پیوست مدارک خسارت که شامل موارد زیر است تحویل می‌دهد: در صورتی که خسارت پزشکی رخ داده باشد: اصل پاسپورت اصل بیمه‌نامه اصل مدارک پزشکی در صورتی که خسارت به چمدان مسافر وارد شده باشد: اصل نامه هواپیمایی بلیط هواپیما فاکتور خرید مایحتاج اولیه و لباس مدارک دریافت شده توسط کارشناس اداره خسارت اسکن شده و برای آکسا و یا مفری (بسته به نوع بیمه‌نامه) ارسال می‌گردد. مبلغ قابل پرداخت، پس از بررسی در آکسا و یا مفری طی نامه‌ای برای اداره خسارت بیمه‌نامه‌های درمان ارسال می‌شود. حواله پرداخت به مبلغ تایید شده، در 4 نسخه تنظیم شده و یک نسخه آن به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود. دیگر نسخه‌های حواله به صورت زیر توزیع می‌شود: بایگانی در پرونده خسارت ارسال به اداره حسابداری ارسال به مدیریت اتکایی- اداره واگذاری قانونی بیمه‌شده با ارائه حواله پرداخت به اداره حسابداری خسارت خود را دریافت می‌نماید. آکسا/ مفری: گزارش تعدادی و مبلغی خسارت‌های پرداخت شده به پیوست اسناد پرداخت خسارت مدیریت امور مالی: گزارش تعدادی و مبلغی خسارت‌های پرداخت شده اداره کل آمار و اتکایی: گزارش تعدادی و مبلغی خسارت‌های پرداخت شده اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش تعدادی و مبلغی خسارت‌های پرداخت شده بیمه مرکزی: گزارش تعدادی و مبلغی خسارت‌های پرداخت شده

بیمه سازمان‌ها

کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های اشخاص مدارک خسارت را بررسی می‌نماید. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور" بیمه‌های اشخاص (درمان) و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.