این بیمه نامه با هدف تامین سرمایه جهت تهیه جهیزیه فرزندان اناث خانواده می باشد . هر گاه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه فوت یا دچار از کار افتادگی دائم و کامل گردد (پوششهای تکمیلی) از آن تاریخ تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه ای دریافت نشده ، لیکن کماکان سرمایه بیمه نامه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت می شود و چنانچه فوت بیمه شده ناشی از حادثه باشد دو برابر سرمایه در پایان مدت پرداخت خواهد شد.

بیمه سازمان‌ها

1- دریافت نامه اعلام خسارت از بیمه‌گذار 2- صدور حواله پرداخت خسارت حوادث 3- تحویل آن به بیمه‌گذار

بیمه سازمان‌ها

1- نامه اعلام خسارت از بیمه‌گذار 2- مدارک هزینه

بیمه سازمان‌ها

این فرآیند به منظور بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ حوادث انفرادی انجام می‌شود. طی گام‌های این فرآیند، بیمه‌گر با دریافت نامه اعلام خسارت و نیز مدارکی که بروز خسارت را تایید می‌نمایند، به بررسی خسارت پرداخته و پس از برآورد خسارت، آن را پرداخت می‌نماید.
مدارک مورد نیاز
1- نامه اعلام خسارت از بیمه‌گذار 2- مدارک هزینه