کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول استخدام کشوری، شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، قضات، کادر هیئت‌های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها و شرکتهای بیمه ، شهرداریها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گیرند. این بیمه نامه خطراتی همچون نقص عضو کلی،جزئی و فوت در اثر حادثه را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سازمان‌ها

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده و یا زیاندیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه، ابتدا در دفتر ثبت نامه دبیرخانه درج شده و سپس در دفتر اعلام خسارت مطابق دستور پیوست ثبت و آنگاه تشکیل پرونده گردد. برای تشکیل دادن پرونده، ابتدا می‌بایست یک برگ پوشه که حاوی اطلاعات، شماره ردیف(پرونده)، نام بیمه شده، نام بیمه گذار و شماره قرارداد می باشد، در نظر گرفته و برگ اعلام خسارت اولین برگ پرونده تلقی گردد و سپس مدارک ضروری را به ترتیب و پشت نمره شده در پوشه مورد نظر قرار دهیم. پس از تشکیل پرونده مهمترین برگ ضروری، برگ استعلام یا تائیدیه قرارداد می‌باشد که می‌بایست توسط واحدهای صدور، صادر و حاوی اطلاعات بشرح زیر باشد:
1- مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که می‌بایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد. 2- شخص حادثه دیده، بیمه شده قرارداد باشد.(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای) 3- حق بیمه حتماً قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده. 4- تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.

بیمه سازمان‌ها

جهت بررسی و پرداخت هر نوع غرامت از محل قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت مدارک مشترکی بشرح زیر نیاز می‌باشد، بدیهی است برحسب اینکه غرامت فوت به علت بیماری و یا حادثه و یا نقص عضو در اثر حادثه باشد، مدارک اختصاصی مربوط به آن غرامت، به اوراق پرونده که متعاقباً اعلام می‌گردد. اضافه خواهد شد.
1- آخرین حکم کارگزینی صادر شده به تاریخ قبل از فوت. 2- آخرین فیش حقوقی و یا لیست حقوقی جمعی ماه قبل از فوت بیمه شده که شامل سرفصلهای مختلف حقوق و مزایا باشد. 3- گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی.
چنانچه موضوع رسیدگی به غرامت، پرداخت سرمایه بیمه عمر باشد(فوت به هر علت) علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، اخذ رونوشت خلاصه فوت صادره اداره ثبت احوال ضروری می‌باشد، و در صورتی که فوت در اثر حادثه باشد، علاوه بر آن گزارش مشروح حادثه منجر به فوت توسط مراجع ذیصلاح نیاز می‌باشد.
در صورتی که موضوع رسیدگی به پرونده، پرداخت غرامت نقص عضو باشد، علاوه بر مدارک مشترک اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد:
1- گزارش مشروح حادثه 2- گواهی اولین مراجع درمانی 3- گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام معالجات و وجود نقص عضو. 4- چنانچه بیمه شده در حین مبادرت به رانندگی در حادثه موثر در بروز نقص عضو باشد، ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد نظر الزامی می‌باشد.

بیمه سازمان‌ها

1- در صورتی که بیمه شده در اثر عوامل مورد تعهد فوت نماید، سرمایه بیمه عمر پس از کسر بدهی حق بیمه احتمالی سال فوت در وجه بیمه گزار پرداخت می‌گردد. 2- در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از حوادث مورد تعهد دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه گردد. غرامت نقص عضو طبق جدول نقص عضو مندرج در ماده ششم قرارداد محاسبه می‌گردد.
بدیهی است جهت محاسبه غرامت نقص عضو می‌بایست میزان نقص عضو تعیین شده را نسبت به کل بدن برآورد کرده و پس از تائید پزشک معتمد شرکت در سرمایه مورد عمل ضرب نموده و مبلغ قابل پرداخت را محاسبه نمائیم.
تذکر یک: در بیمه حوادث کارکنان، دولت غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی ناشی از بیماری در تعهد نمی‌باشد.
تذکر دو: نقص عضو و یا از کارافتادگی ناشی از زمین لرزه و آتش فشان و یا هرگونه تشعشع مواد رادیو اکتیو(مگر آنکه ناگهانی و در ارتباط مستقیم با شغل بیمه شده باشد)، انفجارات اتمی و هیدروژنی و نوتروژنی در تعهد نمی‌باشد.