سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید. در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد. در قراردادهای بیمه حوادث گروهی معمولاً کلیه کارکنان موسسه با شرایط خاص و سرمایه‌های معین با تناسبی از حقوق، تحت پوشش بیمه حوادث و یا بیمه حوادث تکمیلی عمر می‌باشد، قرار می‌گیرند و در زمان بروز خطرات فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل غرامت آن به استفاده کننده و یا بیمه شده پرداخت می‌گردد. ضمناً در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کارافتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

بیمه سازمان‌ها

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده و یا زیاندیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه، ابتدا در دفتر ثبت نامه دبیرخانه درج شده و سپس در دفتر اعلام خسارت مطابق دستور پیوست ثبت و آنگاه تشکیل پرونده گردد. برای تشکیل دادن پرونده، ابتدا می‌بایست یک برگ پوشه که حاوی اطلاعات، شماره ردیف(پرونده)، نام بیمه شده، نام بیمه گذار و شماره قرارداد می باشد، در نظر گرفته و برگ اعلام خسارت اولین برگ پرونده تلقی گردد و سپس مدارک ضروری را به ترتیب و پشت نمره شده در پوشه مورد نظر قرار دهیم. پس از تشکیل پرونده مهمترین برگ ضروری، برگ استعلام یا تائیدیه قرارداد می‌باشد که می‌بایست توسط واحدهای صدور، صادر و حاوی اطلاعات بشرح زیر باشد:
1- مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که می‌بایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد. 2- شخص حادثه دیده، بیمه شده قرارداد باشد.(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای) 3- حق بیمه حتماً قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده. 4- تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.

بیمه سازمان‌ها

جهت بررسی و پرداخت هر نوع غرامت از محل قراردادهای گروهی حوادث، اخذ مدارکی بشرح زیر ضرورت دارد. بدیهی است مدارک اختصاصی هر خطر بر حسب مورد به اوراق پرونده که متعاقباً اعلام می‌شود، اضافه می‌گردد.
1- درخواست بیمه گذار 2- گزارشهای مقامات ذیصلاح 3- گواهی پزشکی قانونی 4- تائیدیه بیمه نامه یا استعلام از واحد صدور 5- تصویر گواهینامه در صورتی که حادثه در اثر مبادرت به رانندگی توسط بیمه شده باشد

بیمه سازمان‌ها

فوت: در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از حوادث تحت پوشش، فوت نماید غرامت فوت عیناً پرداخت می‌گردد، نحوه پرداخت در صورتی که بیمه شده صغیر باشد، غرامت فوت بصورت مساوی بین اولیاء(پدر و مادر) تقسیم و چنانچه کبیر باشد طبق گواهی حصر وراثت غرامت پرداخت می‌گردد.
جهت اطلاع: اگر یکی از افراد ذینفع یا استفاده کننده مسئول بروز حادثه باشد سهم شخص مسئول از غرامت فوت کسر و بقیه سرمایه پرداخت می‌گردد. ضمناً چنانچه قبل از فوت بیمه شده، مبلغی بعنوان نقص عضو پرداخت شده باشد، مبلغ نقص عضو از سرمایه فوت کسر و مابقی به ترتیب فوق الذکر به ذینفع پرداخت می‌گردد.
نقص عضو:در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد مجروح و نهایتاً منجر به نقص عضو او گردد غرامت نقص عضو طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث محاسبه و پرداخت می‌گردد. لازم به ذکر است چنانچه در اثر حادثه دندانهای بیمه شده صدمه ببیند و قابل ترمیم و بهبود نباشد، غرامت نقص عضو هر دندان حداکثر یک درصد کل بدن محاسبه و پرداخت می‌گردد.
هزینه درمان:در صورتی که بیمه شده متحمل هزینه درمان در اثر حادثه تحت پوشش و یا عمل جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان گردد، هزینه‌های درمان طبق تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد. بدیهی است هزینه درمان عبارتست از هزینه هایی که در اثر تحقق خطر مورد تعهد انجام شده و مستلزم بستری بیمه شده در بیمارستان گردد. و هزینه قابل پرداخت عبارتست از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد هر کدام که کمتر باشد.