بیمه حوادث تحصیلی براساس توافقنامه‌ای فی مابین وزارت آموزش و پرورش اداره کل تعاون و تامین اجتماعی و مدیریت بیمه‌های اشخاص تنظیم و نحوه بیمه حوادث و درمان کلیه دانش آموزان و کارکنان اداری و آموزش، مربیان طرح کار، هنرجویان هنرستانها، دانشجویان و دانش آموزان مدارس استثنایی، مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و نوباوگان مهدکودکها و پرسنل آن و سواد آموزان و کارکنان نهضت سوادآموزی و افراد تحت تکفل کلیه کارکنان شامل همسر و فرزندان غیر دانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25 سال کارکنان ذکور و فرزندان غیردانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25سال کارکنان اناث در طول سال تحصیلی اعلام می‌گردد.

بیمه سازمان‌ها

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار و یا بیمه شده و یا زیاندیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه، ابتدا در دفتر ثبت نامه دبیرخانه درج شده و سپس در دفتر اعلام خسارت مطابق دستور پیوست ثبت و آنگاه تشکیل پرونده گردد. برای تشکیل دادن پرونده، ابتدا می‌بایست یک برگ پوشه که حاوی اطلاعات، شماره ردیف(پرونده)، نام بیمه شده، نام بیمه گذار و شماره قرارداد می باشد، در نظر گرفته و برگ اعلام خسارت اولین برگ پرونده تلقی گردد و سپس مدارک ضروری را به ترتیب و پشت نمره شده در پوشه مورد نظر قرار دهیم. پس از تشکیل پرونده مهمترین برگ ضروری، برگ استعلام یا تائیدیه قرارداد می‌باشد که می‌بایست توسط واحدهای صدور، صادر و حاوی اطلاعات بشرح زیر باشد:
1- مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که می‌بایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد. 2- شخص حادثه دیده، بیمه شده قرارداد باشد.(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای) 3- حق بیمه حتماً قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده. 4- تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.

بیمه سازمان‌ها

1- درخواست کتبی بیمه گذار(نام موسسه آموزشی) 2- فتوکپی شناسنامه ولی بیمه شده 3- گواهی پزشک معالج یا قانونی 4- گزارشهای حادثه 5- استعلام بیمه نامه
فوت
چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده غرامت فوت باشد، علاوه بر مدارک فوق، اخذ مدارک زیر ضروریست: خلاصه رونوشت وفات که توسط اداره ثبت و احوال تهیه شده باشد
نقص عضو
چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده غرامت نقص عضو باشد، علاوه بر مدارک مشترک، اخذ مدارکی بشرح زیر ضروریست: گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر کیفیت حادثه و درمان. گواهی پزشکی معالج یا پزشک قانونی مبنی بر اتمام معالجات و درجه نقص عضو. نظریه پزشک کارشناس شرکت مبنی بر تائید نقص عضو و تعیین میزان آن. رادیوگرافی‌های عضو صدمه دیده قبل و بعد از عمل و یا معالجه در موارد لزوم.
هزینه درمانی
چنانچه موضوع رسیدگی به پرونده هزینه درمان باشد، علاوه بر مدارک مشترک، مدارک بشرح زیر نیز ضروریست: گواهی مدت زمان بیهوشی . اصل صورتحساب بیمارستانی و درمانی . باتوجه به اینکه کلیه هزینه‌های عمل جراحی مشمول بیمه تحصیلی براساس تعرفه خدمات درمانی وزارت بهداشت و درمان جبران می‌شود، در مواردی که بیمه شدگان هزینه‌های خود را از طریق دفترچه خدمات درمانی دریافت می‌نمایند، می‌توانند با در نظر گرفتن نکات ذیل جهت دریافت ما به التفاوت هزینه‌های انجام شده به شرکت مراجعه نمایند: فتوکپی کلیه مدارک پزشکی(صورتحساب بیمارستان، گواهی پزشک معالج، نسخه دارویی و غیره) توسط مرکز رسیدگی به اسناد پزشکی و یا هر یک از مراجع درمانی دیگر برابر اصل شود و سازمان متبوعه رسماً اعلام نماید که چه میزانی از هزینه‌ها را جبران کرده است. بدیهی است که مجموع دریافتی بیمه شده از سازمان مذکور و این شرکت نمی‌تواند از میزان هزینه‌های انجام شده(پس از کسر موارد غیرقابل پرداخت) تجاوز نماید. هزینه همراه، پورسانت بیمارستان، اطاق خصوصی و تلفن و این قبیل موارد بهیچوجه قابل پرداخت نمی‌باشد. مدارک ارائه شده می‌بایست دقیقاً نشان دهنده میزان هزینه‌های پرداختی توسط بیمار باشد و در مواردی که پزشکان حق العمل جراحی را بمیزان بیش از حد معمول دریافت می‌نمایند و در مقابل رسید، صادر نمی‌کنند حق العمل چنین گواهیها فقط براساس تعرفه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محاسبه می‌شود و نمی‌توان برای چنین مواردی مابه التفاوت پرداخت.

بیمه سازمان‌ها

فوت: در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از حوادث تحت پوشش، فوت نماید غرامت فوت عیناً پرداخت می‌گردد، نحوه پرداخت در صورتی که بیمه شده صغیر باشد، غرامت فوت بصورت مساوی بین اولیاء(پدر و مادر) تقسیم و چنانچه کبیر باشد طبق گواهی حصر وراثت غرامت پرداخت می‌گردد.
جهت اطلاع: اگر یکی از افراد ذینفع یا استفاده کننده مسئول بروز حادثه باشد سهم شخص مسئول از غرامت فوت کسر و بقیه سرمایه پرداخت می‌گردد. ضمناً چنانچه قبل از فوت بیمه شده، مبلغی بعنوان نقص عضو پرداخت شده باشد، مبلغ نقص عضو از سرمایه فوت کسر و مابقی به ترتیب فوق الذکر به ذینفع پرداخت می‌گردد.
نقص عضو:در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد مجروح و نهایتاً منجر به نقص عضو او گردد غرامت نقص عضو طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث محاسبه و پرداخت می‌گردد. لازم به ذکر است چنانچه در اثر حادثه دندانهای بیمه شده صدمه ببیند و قابل ترمیم و بهبود نباشد، غرامت نقص عضو هر دندان حداکثر یک درصد کل بدن محاسبه و پرداخت می‌گردد.
هزینه درمان:در صورتی که بیمه شده متحمل هزینه درمان در اثر حادثه تحت پوشش و یا عمل جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان گردد، هزینه‌های درمان طبق تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد. بدیهی است هزینه درمان عبارتست از هزینه هایی که در اثر تحقق خطر مورد تعهد انجام شده و مستلزم بستری بیمه شده در بیمارستان گردد. و هزینه قابل پرداخت عبارتست از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد هر کدام که کمتر باشد.