شرکت خدمات بیمه ای ایران،آنیل حامی آسایش | عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه ایران

برقراری تماس با آنیل حامی آسایش

02177920929

گزارش معاملات غیر بیمه ای

اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل این شرکت هیچگونه معاملات غیر بیمه ای با شرکت هایی که سرمایه بیمه آنیل در آنها بیش از 20 % باشد نداشته اند.آرامش خاطر و اطمینان برای جامعه

سیاست اعطای پاداش و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره

سیاست اعطای پاداش و جبران خدمات اعضاء هیأت مدیره در سال 1400 بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و تصمیمات مجمع عمومی صورت می پذیرد.

سیاست تقسیم سود به سهامداران:

با عنایت به اینکه سهام شرکت بیمه آنیل صد در صد متعلق به دولت می باشد و ا ز طرفی همه ساله علیرغم وجود زیان انباشته،در قانون بودجه کل کشور بدون ملحوظ نمودن زیان سنواتی، ذیل شرکتهای سودده طبقه بندی می شود وفق مفاد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، مکلف به پرداخت 50 درصد سود به حساب خزانه می باشد. از سوی دیگر مانده سود سال، پس از کسر 50 درصد سود ویژه و اندوخته ها مورد مطالبه خزانه می باشد.

ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس

شرکت سهامی بیمه آنیل تاکنون در بورس اوراق بهادار عرضه نشده است.

وضعیت ریسک های شرکت و نحوه مدیریت انها

ظرفیت نگهداری ریسک : میزان ظرفیت مجاز نگهداری خالص بیمه آنیل در هر ریسک  معادل 467ر132ر51 میلیون ریال می باشد.

سیاست افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه:

با عنایت به افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی داراییها، در سال 1399 تا 5 سال امکان افزایش سرمایه از این محل وجود ندارد.
در ضمن با عنایت به دولتی بودن شرکت، در حال حاضر امکان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات نیز وجود ندارد.

اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق بهادار در صورت انتشار :

شرکت سهامی بیمه آنیل تاکنون هیچگونه اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق بهادار منتشر ننموده است.

میزان سرمایه گذاری شرکت در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی:

میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی در پایان شهریور ماه سال جاری بشرح جدول زیر بوده است  :

 

شرح

مبلغ – میلیارد ریال

درصد از کل

سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر داخلی

103،008

99.94%

سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر خارجی

52

0.06%

 

 

 

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت

تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی : مبنای محاسبه مشارکت در منافع بیمه نامه های زندگی در این شرکت مفاد تبصره 2 ماده 12 آیین نامه 68 مصوب شورایعالی بیمه می باشد، ترازی بابت مشارکت در منافع تشکیل نشده و صرفا سود قطعی حاصل از سرمایه گذاری بیمه های زندگی در محاسبات اعمال گردیده است. 

صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی